پروژه تعویض و نصب فنس دور استخر (پارک دانشجو رشت)کار فرما : شهرداری منطقه 4 رشت

دسنگاه نظارت : مدیریت امور عمرانی شهرداری