طراحی ویلاء-دریافت پروانه ساختمانی - پیمانکاری

طراحی ویلاء-دریافت پروانه ساختمانی - پیمانکاری و ساخت ویلاء 
* طراحی تخصصی نقشه های ویلاء مطابق با بافت محل احداث بناء ، شرایط اقلیمی و جغرافیایی محل ، و ارائه طرحهای مختلف آرشیو شده ( طرحهای قدیمی شرکت و طرحهای آماده خارجی )
* دریافت پروانه ساختمانی از بخشداری و دهیاری محل احداث بناء در صورت تمایل متقاضی ( شایا ن ذکر است شرکت فرایند دریافت پروانه از قبیل دریافت استعلامات تمامی ادارت ، بنیاد مسکن ، راه و ترابری ، منابع طبیعی ، محیط زیست ، جهاد کشاورزی ، جهانگردی و ... و نیز انجام بیمه ، نقشه ، و سایر امور مربوطه را انجام داده و مبالغ عوارض دهیاری و یا کمیسیون ماده 99 و سایر عوارض ها مطابق با ارائه برگه های کمیسیون بعهده مالک میباشد )
* پیمانکاری ساخت ویلاء بصورت دستمزدی از ابتدای کار تا تحویل کلید خانه به مالک بر اساس قراردادی دوطرفه و مکتوب ( شایان ذکر است در درجه اول تامین مصالح به عهده مالک بوده و شرکت فقط انجام ساخت آن را تا تحویل کلید بر اساس قیمت مقطوع دستمزد انجام میدهد و در صورت عدم تامین مصالح از سوی مالک ، شرکت تامین مصالح کار را نیز بعهده میگیرد)