انجام نقشه برداری utm دوفرکانسه

* انجام نقشه برداری  GPS  2 فرکانسه برای متقاضیان و مهندسین محترم
* نقشه برداری توپوگرافی و معدنی
قرائت بنچ مارکهای نقشه برداری (شبکه نقاط اصلی) با جی پی اس دو فرکانس  *
مساحی- برداشت-کنترل نقاط-پیاده نمودن نقاط و فونداسیون
تفکیک اراضی و تسطیح- پیمایش - نقشه برداری راه- مسیر-تونل- کانال های آبیاری و تاسیسات خطوط لوله گازو نفت و پالایشگاهی-
مسیر انتقال خطوط فشار قوی برق و دکل
محاسبات و طراحی راه و محاسبات حجم خاکبرداری و خاکریزی -کاداستر