نقشه برداری ماده 147

در راستای دستورالعمل جدید اداره ثبت اسناد کل کشور در خصوص تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ( ماده 147 ) ،شرکت عرفان سازه گیلافتخار دارد کلیه امور مربوط به این امر را از ابتدا تا تحویل شماره پرونده نهایی  جهت ارائه متقاضی به اداره ثبت اسناد برای متقاضیان محترم انجام دهد
1- نقشه برداری دقیق به همراه GPS یا UTM
2- بررسی مدارک متقاضیان                                                               
3- ثبت نام در سایت ثبت اسناد    
4- ارسال مدارک از طریق پست و تحویل شماره پرونده نهایی به متقاضی ، جهت ارایه آن به اداره ثبت اسناد
شایان ذکر است دریافت سند بعهده متقاضی بوده  و  شرکت در این  خصوص تعهدی ندارد و در صورت توافق دو طرفه ، شرکت پیگیری مراحل داخلی اداره ثبت اسناد را طبق قوانین و مقررات ثبت اسناد انجام می نماید .
 
    در ذیل شرایط اولیه سه نوع اصلی اراضی به اختصار توضیح داده شده است :
اراضی مسکونی باید در زمان بازدید کارشناس ثبت ، دور دیوار بوده و حداقل یک انباری به جهت داشتن اعیان موجود باشد
اراضی باغی باید در زمان بازدید کارشناس ثبت ، حداقل با سیم خاردار یا  فنس  یا دیوار محصور شده باشد
اراضی کشاورزی لزوماً دور محصور بودن در اولیت نبوده ولی باید در متراژهای  بالا درخواست سند صورت پذیرد