» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 12170 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: چهارشنبه مورخه 29/10/1395 بازدید560 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: چهارشنبه مورخه 22/02/1395 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید2777 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید1341 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 1433 646
دوشنبه 1626 628
جمعه 1896 717
شنبه 1654 691
چهارشنبه 1938 652
پنجشنبه 1733 652
سه شنبه 1890 690
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 2777 978
جمعه 2207 852
20الی 24 شب 1779 708
چهارشنبه 2114 752
12الی 16 بعدازظهر 1952 741
سه شنبه 1341 645