» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 137057 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 17/12/1399 بازدید763 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 23/11/1397 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید30017 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید18003 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 19078 10178
دوشنبه 18637 10101
جمعه 19940 10669
شنبه 19643 10465
چهارشنبه 19740 10610
پنجشنبه 20335 10418
سه شنبه 19684 10648
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 30017 15311
جمعه 22645 12291
20الی 24 شب 18003 9296
چهارشنبه 22575 12088
12الی 16 بعدازظهر 23989 12174
سه شنبه 19828 11929