» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 231671 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 17/12/1399 بازدید763 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: جمعه مورخه 19/11/1397 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید49143 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید31018 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 32036 17469
دوشنبه 32879 17086
جمعه 34284 17752
شنبه 32600 17376
چهارشنبه 32664 17934
پنجشنبه 33613 17750
سه شنبه 33595 17720
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 49143 26089
جمعه 39205 20375
20الی 24 شب 31018 15716
چهارشنبه 38645 20750
12الی 16 بعدازظهر 39171 20167
سه شنبه 34489 19990