» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 214355 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 17/12/1399 بازدید763 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 23/11/1397 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید45470 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید28785 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 29236 16012
دوشنبه 30228 15914
جمعه 31746 16432
شنبه 30157 16168
چهارشنبه 30451 16840
پنجشنبه 31326 16425
سه شنبه 31211 16537
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 45470 24162
جمعه 36492 19048
20الی 24 شب 28785 14720
چهارشنبه 35281 19059
12الی 16 بعدازظهر 36281 18797
سه شنبه 32046 18542