» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 171760 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 17/12/1399 بازدید763 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 23/11/1397 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید36873 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید23304 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 23715 12918
دوشنبه 23924 12878
جمعه 25142 13390
شنبه 24178 13233
چهارشنبه 24535 13588
پنجشنبه 25360 13286
سه شنبه 24906 13473
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 36873 19574
جمعه 28500 15487
20الی 24 شب 23304 11974
چهارشنبه 28747 15382
12الی 16 بعدازظهر 29169 15241
سه شنبه 25167 15108