» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 202737 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 17/12/1399 بازدید763 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 23/11/1397 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید43081 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید27456 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 27934 15332
دوشنبه 28385 15192
جمعه 30074 15711
شنبه 28429 15438
چهارشنبه 29113 16119
پنجشنبه 29565 15722
سه شنبه 29237 15850
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 43081 23014
جمعه 33900 18220
20الی 24 شب 27456 14137
چهارشنبه 33691 18213
12الی 16 بعدازظهر 34425 18008
سه شنبه 30184 17772