» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 121064 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 17/12/1399 بازدید763 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: جمعه مورخه 19/11/1397 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید26751 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید15968 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 16406 8849
دوشنبه 16460 8822
جمعه 17753 9440
شنبه 17483 9104
چهارشنبه 17637 9340
پنجشنبه 18103 9125
سه شنبه 17222 9273
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 26751 13393
جمعه 19738 10824
20الی 24 شب 15968 8100
چهارشنبه 20179 10567
12الی 16 بعدازظهر 20643 10621
سه شنبه 17785 10448