» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 80079 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: چهارشنبه مورخه 29/10/1395 بازدید560 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 21/11/1397 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید17739 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید10259 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 10813 6012
دوشنبه 11063 6053
جمعه 11927 6286
شنبه 11503 6100
چهارشنبه 11851 6172
پنجشنبه 11171 6104
سه شنبه 11751 6257
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 17739 9140
جمعه 13694 7310
20الی 24 شب 10259 5422
چهارشنبه 13289 7098
12الی 16 بعدازظهر 13411 7078
سه شنبه 11687 6936