» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 66414 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: چهارشنبه مورخه 29/10/1395 بازدید560 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 21/11/1397 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید14871 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید8685 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 8923 4819
دوشنبه 8980 4702
جمعه 10176 5078
شنبه 9603 4907
چهارشنبه 9763 4976
پنجشنبه 9375 4905
سه شنبه 9594 4940
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 14871 7376
جمعه 11176 5875
20الی 24 شب 8685 4344
چهارشنبه 11076 5615
12الی 16 بعدازظهر 11073 5605
سه شنبه 9533 5512