» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 106520 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 23/11/1399 بازدید736 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 21/11/1397 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید23496 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید13571 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 14114 7963
دوشنبه 14613 7848
جمعه 15718 8234
شنبه 15668 8193
چهارشنبه 15600 8196
پنجشنبه 15433 7963
سه شنبه 15374 8224
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 23496 11873
جمعه 17666 9684
20الی 24 شب 13571 7127
چهارشنبه 17863 9280
12الی 16 بعدازظهر 18288 9435
سه شنبه 15636 9222