» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 14139 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: چهارشنبه مورخه 29/10/1395 بازدید560 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: چهارشنبه مورخه 22/02/1395 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید3249 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید1605 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 1678 757
دوشنبه 1929 750
جمعه 2196 830
شنبه 1908 821
چهارشنبه 2229 810
پنجشنبه 1980 771
سه شنبه 2219 811
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 3249 1160
جمعه 2502 987
20الی 24 شب 2087 802
چهارشنبه 2391 903
12الی 16 بعدازظهر 2305 906
سه شنبه 1605 792