» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 89778 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: چهارشنبه مورخه 29/10/1395 بازدید560 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 21/11/1397 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید19549 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید11308 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 12090 6835
دوشنبه 12491 6867
جمعه 13424 7069
شنبه 12993 7014
چهارشنبه 13313 7034
پنجشنبه 12329 6891
سه شنبه 13138 7094
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 19549 10293
جمعه 15053 8298
20الی 24 شب 11308 6141
چهارشنبه 15143 8021
12الی 16 بعدازظهر 15301 8061
سه شنبه 13424 7990