» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 17907 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: چهارشنبه مورخه 29/10/1395 بازدید560 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: چهارشنبه مورخه 22/02/1395 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید4034 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید1989 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 2163 957
دوشنبه 2499 949
جمعه 2919 1067
شنبه 2353 1027
چهارشنبه 2802 1048
پنجشنبه 2484 997
سه شنبه 2687 1042
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 4034 1491
جمعه 3282 1240
20الی 24 شب 2526 994
چهارشنبه 2807 1177
12الی 16 بعدازظهر 3269 1199
سه شنبه 1989 986