» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 151633 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 17/12/1399 بازدید763 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 23/11/1397 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید33199 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید20196 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 20804 11342
دوشنبه 20675 11189
جمعه 22204 11971
شنبه 21846 11696
چهارشنبه 21849 12000
پنجشنبه 22436 11761
سه شنبه 21819 11859
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 33199 17251
جمعه 24965 13676
20الی 24 شب 20196 10480
چهارشنبه 25123 13513
12الی 16 بعدازظهر 26116 13552
سه شنبه 22034 13346